Podmienky ochrany osobných údajov

#ZapniSaPreSlovensko #KtoVerivSlovensko

Tieto podmienky ochrany osobných údajov vysvetľujú akým spôsobom budeme spracúvať Vami poskytnuté osobné údaje v rámci projektu #ZapniSaPreSlovensko #KtoVerivSlovensko

Za projektom #ZapniSaPreSlovensko #KtoVerivSlovensko stojí Lucia Pašková, Zuzana Suchová, Michaela Benedigová, Juraj Bartoš, Alžbeta Brozmanová Gregorová, Dominika Hradiská, Milan Šemelák, Tomáš Kriššák, Kristína Felová, Romana Umrianová, Jana Mračnová, Jakub Ptačin, Milan Marcinčo, Ahmed Al Hafoudh, ktorí budú ako spoloční prevádzkovatelia zodpovední za ochranu Vašich osobných údajov.

V prípade otázok súvisiacich so spracúvaním Vašich osobných údajov alebo uplatnením Vašich práv nás, prosím, kontaktujte e-mailom na ahoj@zapnisa.sk.

Nižšie Vám poskytujeme základné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov v rámci projektu #ZapniSaPreSlovensko #KtoVerivSlovensko v zmysle čl. 13 a 14 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (”GDPR”).

1. Na aké účely a na akom právnom základe budeme spracúvať osobné údaje?

Účelom spracúvania osobných údajov je najmä propagácia a podpora dobrovoľníckej činnosti.

Ak sa rozhodnete dať nám vedieť v čo alebo koho veríte na Slovensku prostredníctvom zaslania vášho mena a priezviska, emailu, fotografie, a textu za účelom prihlásenia sa k našej iniciatíve budeme pri spracúvaní týchto údajov budeme spoliehať na Váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, ktorý môžete kedykoľvek odvolať.

Vaše osobné údaje budú využívané aj na účely zasielania marketingovej komunikácie, ktorú posielame na základe Vášho súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo na základe nášho oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Osobné údaje získavame výlučne od vás a to vo vami poskytnutom rozsahu. Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné a nejde o plnenie žiadnej zákonnej alebo zmluvnej povinnosti.

2. Aké oprávnené záujmy sledujeme?

V rámci projektu #ZapniSaPreSlovensko #KtoVerivSlovensko sa na oprávnený záujem spoliehame najmä pri zasielaní e-mailovej marketingovej komunikácie, pri ktorej sa nevyžaduje získanie súhlasu podľa platných právnych predpisov. Proti takému spracúvaniu na účely priameho marketingu máte právo kedykoľvek namietať a to zaslaním emailu na ahoj@zapnisa.sk.

3. Aké osobné údaje budeme spracúvať?

Väčšinou budeme spracúvať iba tie osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete prostredníctvom tejto webovej stránky. Pri používaní služby Google Analytics však môžeme získavať aj Vaše IP adresy.

4. Komu sprístupňujeme Vaše údaje?

Keďže účelom projektu #ZapniSaPreSlovensko #KtoVerivSlovensko je hlavne propagácia a podpora dobrovoľníckych aktivít, Vami poskytnuté osobné údaje budú zverejnené na tejto webovej stránke a budú dostupné jej návštevníkom.

Okrem zverejňovania Vašich údajov na tejto webovej stránke neplánujeme ďalej sprístupňovať Vaše osobné údaje tretím osobám s výnimkou osôb, ktoré uvádzame nižšie.

V rámci fungovania tejto webovej stránky používame nasledovných poskytovateľov služieb:

5. Do ktorých tretích krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Vo všeobecnosti nezamýšľame prenášať Vaše osobné údaje do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru — (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko). Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru realizujeme iba príležitostne.

Keďže pri poskytovaní služieb využívame aj analytické služby spoločnosti Google LLC, ktorá sídli v USA, môžu sa Vaše osobné údaje prenášať aj do USA, ktorá je vo všeobecnosti považovaná za tretiu krajinu, ktorá neposkytuje primeranú úroveň ochrany. V takomto prípade prenosu osobných údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru sa každý prenos uskutočňuje len v zmysle požiadaviek GDPR a to najmä na základe štandardných zmluvných doložiek schválených Komisiou.

6. Ako dlho budeme uchovávať vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme uchovávať maximálne po dobu 3 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do momentu uplatnenia Vášho práva na odvolanie súhlasu.

7. Aké máte práva ako dotknutá osoba?

Keďže o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte najmä právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať zaslaním emailu na: ahoj@zapnisa.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Rovnako máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu, na ktorý sa môžeme spoliehať pri priamom marketingu.

Okrem vyššie uvedeného práva máte právo:

8. Vykonávame automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

V rámci projektu #ZapniSaPreSlovensko #KtoVerivSlovensko nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu s použitím profilovania, ani bez neho.

9. Spracúvanie súborov cookies

Na našej webovej stránke sú používané tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a môžu byť ukladané vaším internetovým prehliadačom na účely identifikácie vášho zariadenia a technického zlepšenia či prispôsobenia fungovania našej stránky, ako aj na získanie štatistických a analytických údajov. Cookies používané na našej webovej stránke nám neumožňujú konkrétnu identifikáciu užívateľa stránky, pričom údaje získané z cookies sú spravidla zhromažďované v agregovanej forme. Cookies nespôsobujú žiadne škody na Vašom zariadení a neobsahujú vírusy alebo škodlivé kódy. Funkčné cookies: Na našej webovej stránke používame funkčné cookies, Tieto cookies nám pomáhajú zaistiť, aby na webovej stránke fungovali základné funkcie (napríklad prihlasovanie do zabezpečenej zóny, zaistenie bezpečnosti, zlepšovanie funkčnosti webu, prispôsobenie funkcionality, zisťovanie veľkosti obrazovky, určovanie doby načítania stránok a podobne). Bez týchto dát nemôže webová stránka správne fungovať, preto tieto cookies spracúvame bez potreby získania vášho súhlasu. V prípade, ak sa rozhodnete tieto cookies odstrániť zo svojho zariadenia, je možné, že niektoré funkcie našej stránky nebudú správne fungovať. Analytické a marketingové cookies: Akceptácia analytických alebo marketingových cookies nie je nevyhnutnou požiadavkou pre umožnenie návštevy našej webovej stránky. Väčšina internetových prehliadačov automaticky akceptuje cookies, no v nastaveniach vášho prehliadača môžete tieto nastavenia ľubovoľne upraviť. Naša webová stránka používa výlučne analytické/marketingové cookies tretích strán, ktoré nám poskytujú služby, a o ktorých môžete nájsť bližšie informácie na nasledovných stránkach:

Ak nám v rámci cookie lišty udelíte súhlas s používaním marketingových cookies, používame „Facebook-Pixel” od spoločnosti Facebook Ireland Ltd., Írsko („Facebook”). Táto funkcionalita slúži predovšetkým na to, aby používateľom týchto webových stránok bola v rámci návštevy sociálnej siete Facebook (a s ňou prepojenej sociálnej siete Instagram) zobrazované aj informácie o našej činnosti a o činnosti politickej strany Team Bratislava. Váš súhlas môžete odvolať nastavením vášho prehliadača alebo kliknutím na tento odkaz. Získavanie a spracúvanie osobných údajov na účely webovej analýzy pre naše interné účely (najmä s cieľom zlepšenia webovej stránky) môže prebiehať taktiež len v prípade udelenia vášho súhlasu. Ak nám súhlas s analytickými cookies udelíte, používamenástroj Google Analytics. Okrem toho, aj prostredníctvom nasledovného webového nástroja https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN môžete získať prístup k mechanizmu, ktorý vám umožní rozhodnúť, cookies ktorého poskytovateľa môžu byť vo vašom zariadení používané.

10. Zmeny podmienok

Informácie, ktoré Vám sme povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu z času na čas meniť. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme právo kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu.